Fysio Samen Sterk

Privacyregeling

 

Fysio Samen Sterk heeft met betrekking tot jouw persoonsgegevens een privacy regeling opgesteld. Deze regeling regelt de wijze waarop er binnen deze praktijk omgegaan moet worden met:

– Persoonsgegevens.

– Zorggegevens.

– De omgang met en de bejegening van de cliënt.

 

Met ingang van 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. De wet is opgesteld naar aanleiding van een Europese richtlijn. De WBP geeft aan wat de rechten zijn van enkele betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van de instanties die gegevens verwerken.

 

Privacyregels persoonsgegevens en zorggegevens

– Gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

– Gegevens dienen niet in openbaar toegankelijke ruimtes achter te blijven.

– Gegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van de praktijk.

– Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

– Alle medewerkers en eventueel ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsplicht.

– Gegevens worden met inachtneming van de wettelijke verplichting vernietigd.

– Vragen van de cliënt en medewerkers over gearchiveerde gegevens, worden snel binnen 2 werkdagen en correct beantwoord.

 

Cliënten en medewerkers hebben de volgende rechten;

– Recht om gegevens die zijn vastgelegd in te zien;

– recht van bezwaar tegen opname van gegevens;

– recht op inzage van persoonsgegevens;

– recht op een afschrift cq kopie van gegevens;

– recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens;

– recht op kennisneming van verstrekking van gegevens aan derden.

 

Omgang met cliënten

– Voor de behandeling start wordt deze uitgelegd en welke handelingen er verricht worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, de behandelde fysiotherapeut beoordeelt of de behandeling uitgevoerd kan worden.

– Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van bijv. een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

– Cliënten dienen vriendelijk, correct en met respect behandelt en benadert te worden.

– Wanneer er buiten werktijd een relatie ontstaat tussen een cliënt en een medewerker, dan dient de behandeling/training van de cliënt overgedragen te worden aan een collega.

– Grensoverschrijdend gedrag tijdens een behandeling door een medewerker zal onherroepelijk leiden tot ontslag op staande voet van de betrokken medewerker.

– Grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld aan de inspectie van de Volksgezondheid conform de procedure meldingen naar de inspectie.

– De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Bij actieve revalidatie/ groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

– Als er derden (bijv. een collega fysiotherapeut of stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

– Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet of anoniem met derden besproken worden.