Fysio Samen Sterk

Heeft uw kind last van een sportblessure? Op school moeite met schrijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes? Zou hij/zij graag beter mee willen doen met de gymles? Heeft uw baby een voorkeurshouding? Wellicht kan onze kinderfysiotherapeut (i.o.) iets voor u en uw kind betekenen.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. In de meeste gevallen gaat dat goed en worden er geen problemen ondervonden. Sommige kinderen doen er echter wat langer over of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat en/of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen

hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Daarnaast kan het ook zijn dat het kind moet leren om met minder mogelijkheden zo optimaal te kunnen leven. Deze kinderen kunnen in aanmerkingen komen voor een kinderfysiotherapeutische behandeling.

Voor kinderfysiotherapie kunt u in Eibergen ook terecht bij Fysio Samen Sterk. Mieke de Jonge volgt hiervoor de masteropleiding bij Avans+ in Breda.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de fysiotherapie bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in drie hoofdgroepen worden onderscheiden:
– kinderen van 0-4 jaar
– kinderen in de basisschool leeftijd (4-12 jaar)
– kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar

De kennis en de vaardigheden van een kinderfysiotherapeut zijn gericht op de motorische ontwikkeling en het motorisch leren van het kind. De behandeling is er op gericht om spelenderwijs het samen opgestelde behandeldoel te behalen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.
Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Wat doet de Kinderfysiotherapeut:
Wanneer het kind is doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut, vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat Mieke uw kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.
Ze houdt hierbij rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.   Zonder verwijzing kunt u uiteraard ook terecht bij de kinderfysiotherapeut.
Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij uw kind betrokkenen. Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig. De bevindingen van de observatie en het onderzoek worden met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer besproken ent zo nodig wordt er een behandelplan opgesteld, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.
U als ouders/verzorgers (en medeopvoeders, indien gewenst), worden zodanig bij de behandeling betrokken dat u inzicht krijgt in de problematiek van uw kind. Hierdoor hebt u meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Behandeling:
De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel en de belevingswereld van uw kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.
Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap. Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet.
Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 keer fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van de aanvullende verzekering krijgt uw kind meer behandelingen vergoed.

Samenwerking:
Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Waar nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Binnen de praktijk wordt er ook samen gewerkt met de kinder-manueel therapeut. Manuele therapie is een aparte opleiding die je kunt volgen na de opleiding fysiotherapie. De manuele therapie is gespecialiseerd in gezondheidsproblemen in relatie tot stoornissen in de beweeglijkheid van de gewrichten van de wervelkolom en de armen en benen (extremiteiten). Na de opleiding tot manueel therapeut heeft Marieke de opleiding kinder-manuele therapie gevolgd, hierdoor is zij gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en kinderen. Ze is  geregistreerd in het register kinder-manueel therapeut. Voor meer informatie, zie kinder-manuele therapie op onze website.